Villkor för inköp

1. Allmänna bestämmelser.

1.1. Dessa villkor för försäljning och köp av varor (nedan kallade ”villkoren”) är ett bindande juridiskt dokument för parterna, som fastställer köparens och säljarens rättigheter, skyldigheter och ansvar i samband med köparens köp av varor via e-butiken. i butiken.

1.2. Säljaren förbehåller sig rätten att när som helst ändra, ändra eller komplettera reglerna med hänsyn till lagstadgade krav. Köparen informeras via e-post. på butikens webbplats. När en kund handlar på nätet. gäller de villkor som gällde när beställningen gjordes.

1.3. Köp e-post. har rätt att:
1.3.1. Fysiska personer med rättskapacitet, dvs. personer som har uppnått myndighetsåldern och vars rättskapacitet inte har begränsats av en domstol;
1.3.2. Minderåriga mellan 14 och 18 år, med föräldrarnas eller vårdnadshavarnas samtycke, såvida de inte har en egen inkomst;
1.3.3. juridiska personer;
1.3.4. behöriga företrädare för alla de ovan nämnda.

1.4. Genom att anta Reglerna garanterar Säljaren också att, i enlighet med 1.3. klausul 2 har köparen rätt att köpa varorna via e-post. i butiken.

1.5. Avtalet mellan köparen och säljaren ska anses ha ingåtts från och med det ögonblick då köparen skickar e-post till säljaren. efter att ha skapat en kundvagn i butiken, angett leveransadress, valt betalningsmetod och läst säljarens regler, klicka på knappen ”Bekräfta beställning” (se punkt 5 ”Beställning av varor, priser, betalningsmetoder, villkor”).

1.6. Varje avtal som ingås mellan köparen och säljaren ska lagras på ett e-postkonto. i butiken.

2. Skydd av personuppgifter.

2.1. För att beställa varor, vänligen skicka ett e-postmeddelande. I butiken kan köparen:
2.1.1. utan att registrera dig med detta e-postmeddelande. i butiken.

2.2. När köparen beställer varor ska han eller hon 2.1. på det sätt som föreskrivs i reglerna, köparens personuppgifter som är nödvändiga för att beställningen ska kunna genomföras korrekt: namn, efternamn, leveransadress, telefonnummer och e-postadress. E-postadress.

2.3. Genom att acceptera dessa regler godkänner köparen att 2.2. Köparens personuppgifter som avses i punkt 4.1 ska behandlas för försäljning av varor och tjänster via e-post. i butik, för att analysera säljarens prestationer och för direkt marknadsföring.

2.4. Genom att samtycka till behandlingen av köparens personuppgifter för försäljning av varor och tjänster via säljarens e-postadress. i butiken, samtycker köparen också till att köparens e-postadress som köparen har uppgett inte används för butiken. kundens postadress och telefonnummer för att skicka informationsmeddelanden som är nödvändiga för att slutföra beställningen.

3. Säljarens rättigheter och skyldigheter.

3.1. Säljaren åtar sig att tillhandahålla alla förutsättningar för att köparen ska kunna använda e-butiken på ett korrekt sätt. de tjänster som tillhandahålls av butiken.

3.2. Om köparen försöker skada säljarens e-postadress är köparen ansvarig för skadan. stabiliteten och säkerheten i butikens verksamhet eller bryter mot sina skyldigheter, har säljaren rätt att begränsa eller avbryta köparens tillgång till e-butiken omedelbart och utan förvarning. Handla.

3.3. Säljaren förbinder sig att respektera köparens rätt till integritet med avseende på köparens personliga information som finns i den e-postadress som säljaren har angett. i anmälningsformuläret för butiken.

3.4. Säljaren förbinder sig att leverera de varor som beställts av köparen till den adress som köparen angett.

4. Beställning, priser, betalningsrutiner, villkor.

4.1. El. Butiken är öppen dygnet runt, 7 dagar i veckan.

4.2. Avtalet börjar gälla från och med det ögonblick då köparen klickar på knappen ”Bekräfta beställning” och säljaren bekräftar beställningen genom att skicka ett bekräftelsemail till köparens e-postadress när beställningen har mottagits. per post.

4.3. Priser på varor inom e-handel i butiken och på beställningsformuläret är i euro, inklusive moms.

4.4. Köparen betalar varan på något av följande sätt:
4.4.1. Betala via e-post. Bank – förskottsbetalning via köparens e-banking. bankväsendet. Köparen ska överföra pengarna till e-postadressen. butikens löpande konto. I detta fall ligger ansvaret för datasäkerheten hos den berörda banken, eftersom alla penningtransaktioner sker via bankens e-banksystem. i banksystemet.

4.5. Köparen förbinder sig att betala varorna omedelbart. Först när betalningen för varorna har mottagits börjar försändelsen bildas.

5. Returer och byten.

5.1 Eventuella fel i de sålda varorna ska rättas till, defekta varor ska ersättas och returneras i enlighet med bestämmelserna i Republiken Litauens ekonomiminister från 2001. 29 juni 217 ”Om godkännande av reglerna för återlämning och byte av varor”, såvida inte avtalet inte kan hävas i enlighet med Republiken Litauens lagstiftning (t.ex. när avtalet har ingåtts för försäljning av hygienprodukter – sänglinne; se informationen på webbplatsen för den offentliga institutionen Konsumentcentrum http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, ”Specifika bestämmelser för återlämning och byte av icke-livsmedelsvaror”, punkt 18). I samtliga fall betalas pengarna för returnerade varor endast till betalarens bankkonto.

5.2 Köparen kan returnera varan/varorna inom 14 (fjorton) dagar från den dag då varorna levererades till köparen genom att informera säljaren via det kontaktmedel som anges i avsnittet kontakt och ange namnet på den returnerade varan, ordernumret och skälen till returen.

Om fel varor och/eller varor av dålig kvalitet returneras åtar sig säljaren att ta tillbaka dessa varor och ersätta dem med liknande lämpliga varor.

Om säljaren inte har varor som är lämpliga för ersättning ska köparen få tillbaka det betalda beloppet, exklusive leveransavgift.

Kunden ansvarar för transportkostnaderna vid retur eller byte av produkten.

Vid en retur kommer återbetalningen att ske inom 14 arbetsdagar från mottagandet av de returnerade varorna. Pengar för returnerade varor ska alltid betalas endast till det bankkonto som betalaren har angett i begäran om retur. Fraktkostnaderna återbetalas inte.

Om orsaken till att varan returneras är att du har köpt en produkt av otillräcklig kvalitet är vi skyldiga att på egen bekostnad ersätta den otillräckliga produkten med en produkt av lämplig kvalitet eller att återbetala de pengar som betalats för produkten, om produkten är av otillräcklig kvalitet på grund av tillverkarens fel, dvs. om det inte finns några identifierade oegentligheter som orsakats av köparens felaktiga användning, skador, oersatta delar, produktens serienummer är detsamma som den köpta produktens och den returnerade produktens nummer osv.

6. Returnering av kvalitetsvaror

6.1 Returnering av kvalitetsvaror ska ske i enlighet med Republiken Litauens civillag och Republiken Litauens regerings resolution (2014-07-22) om godkännande av reglerna för detaljhandel och reglerna för detaljhandel själva, bestämmelserna i artikel 6.228.1 i Republiken Litauens civillag (”Konsumenten ska ha rätt att frånträda distansavtalet eller avtalet utanför fasta affärslokaler inom fjorton dagar, utan att ange någon anledning och utan att ådra sig andra kostnader än de som anges i artikel 6.22811 i denna lag.

Om konsumenten ingår ett köpeavtal (nedan kallat avtalet) endast genom kommunikation (distansavtal) och därför inte kan utöva sin lagstadgade rätt att inspektera varorna och bedöma deras lämplighet innan avtalet ingås, har konsumenten rätt att frånträda köpeavtalet genom att skriftligen meddela säljaren detta inom 14 (fjorton) dagar från leveransdagen. Om Köparen har köpt flera Varor under ett Kontrakt har Köparen rätt att avvisa alla Varor som köpts under ett Kontrakt eller endast vissa av de Varor som köpts under ett Kontrakt i sin helhet. Perioden på 14 (fjorton) dagar för inlämnande av en skriftlig begäran ska börja från och med den dag då varan/varorna levereras till köparen eller dennes auktoriserade representant och ska inte förlängas eller på något sätt vara kopplad till överföring eller återlämnande av varorna till säljaren eller till någon annan person av någon anledning som ligger utanför säljarens kontroll. Kvalitetsvaror som köpts kan returneras inom 14 dagar. om:

den returnerade produkten är i sin ursprungliga, rena förpackning;
produkten är oanvänd och oskadad;
Produkten är i gott skick (etiketter intakta, skyddsfilmer, påsar etc.);
Den returnerade produkten är i fullt fungerande skick och har all dokumentation som tillverkaren har tillhandahållit;
När du returnerar produkten måste du visa upp inköpsdokumentet och garantikortet (om det har utfärdats).

Kvalitetsvaror kan inte returneras om de är:

varor som har tillverkats på köparens individuella beställning eller som är uppenbart skräddarsydda för köparens behov, eller som på grund av sin natur inte kan återlämnas till köparen efter leveransen på grund av att de har förlorat sin säljbarhet, är lättförstörbara eller har gått ut;
Icke utbytbara och ej återbetalningsbara kvalitetsvaror som levereras på specialbeställning;
I andra fall där köpeavtalet inte kan återkallas enligt litauisk lag.

6.2 Vid retur av varor av god kvalitet ansvarar köparen för förpackningens kvalitet.

6.3 Vi kan vägra att acceptera returen av varorna om det har skett förändringar i varornas eller förpackningens utseende som inte var nödvändiga för att vi skulle kunna inspektera varorna, inklusive skadade etiketter, sönderrivna skyddsfilmer och skador på genomskinliga förpackningar som inte skulle hindra utövandet av inspektionsrätten.

Om skador på varornas förpackning innebär att varorna inte kan avyttras senare till samma pris, utan att det påverkar den andra köparens rätt att köpa nya och oanvända varor, får sådana varor endast återlämnas genom en ömsesidig överenskommelse (t.ex. om du har kommit överens om att kompensera för skillnaden i värdeminskning av varorna).

6.4 När du returnerarett e-postmeddelande. För en vara som köpts i butiken ber vi dig att skicka in en skriftlig begäran med detaljerad information om beställningen: beställningsnummer, datum, vara, pris, leveransdatum. Begäran ska innehålla en redogörelse för återbetalningen.

6.5 Om du har fått en extra rabatt på en beställning vid köptillfället och du har returnerat endast en del av de varor som köpts i en beställning, kan vi dra av rabattens belopp från återbetalningsbeloppet.

6.6 Vid återlämnande av kvalitetsvaror ska köparen stå för hela transportkostnaden för återlämnandet.

Samråd med kunderna

Mob.: +370 679 71423

El. p: info@sofka.lt

I – V 9:00 – 17:00
VI – VII STÄNGT

Hittar du inte de möbler du vill ha?

Eller vill du ha en skräddarsydd möbel?

    Meny